තහනම් ගස

ආදම් එන්න
පොරොවත් රැගෙන
අපි තහනම් ගහ කපා
ලෑලි කර
විකුනමු මුදලාලිට

කෝ දෙන්න මට
තව ඉල ඇටයක්
මවා ගන්නට නැන්දම්මෙකු
ඉතා හොඳ
කීකරැ
මටම ආදරේ

ආදම් එන්න
පොරවත් රැගෙන
අපි
මුළු දෙව්ලොවම කපා
විකුනමු මුදලාලිට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "තහනම් ගස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com