සේද රෙදි – තාන් රෙදි


සේද රෙදි
සුවඳ තාන් රෙදි
අතිනත් පටලා
මා සමඟ

දැන් අල්මාරියට බැස
හීන් කෙදිරිල්ලේ
විටින් විට ඉකියක්ද

කොහොම පටලවාගන්නද
හතර පහක් එක විට
නොගැලපෙයි එකිනෙකට
පාටවුණත් වෙනස්මයි

අල්මාරියට මෙපිටින්
හොරෙකු මෙන්
කාමරයෙන්
එළියට-ඇතුළට

සේද රෙදි-තාන් රෙදි
ඒකද-මේකද
උදව්වට කෙනෙක්
නැති එකේ නරක
අඩුම තරමින් ‍තෝරන්නවත්

සේද රෙදි
තාන් රෙදි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සේද රෙදි – තාන් රෙදි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com