Archive > March 2011

නැතිවී ඇත ‘ජෑම් ගස’

නැතිවී ඇත’ජෑම් ගස’පොත් රාක්කයවෙලාවකට ලෝබ ගෑනියෙකි කාල් මුලර් හිටියා ඊයෙ දහවලේබම්බාවේ පොත් සාප්පුවකමෝඩි ගර්ල් ගැනත් පොතක්කිහිලි ගන්වාගෙනඉල්ලුවාට අඩුවට නොදෙනඑයාගේ අහංකාරය ඇස් අලවා පොතේආ විට ගෙදරමෙන්න මුං හංගලාමගේ ‘ජෑම් ගහ’මුලර්ගේ ජෑම් ගහ වමතට-දකුණට-මුලුවලටමගේ ඇහැ අසමමිතිකවකවරයෙන් -කවරයට පැන්නා කඩුවක් ගෙන වමතින්ජෑම් ගස කැපූ සෝර්බා නම් ග්‍රීකයාසලු ඇදගෙන ලජ්ජානැතිවම ‘මෙන්න අනේ ජෑම් ගහමං මේ කියවන්න ගෙනිච්චා නොවකම්මැලියි මට […]

Continue reading

මට පිපෙන්නට උවමණාවක් නැත

මට පිපෙන්නට උවමණාවක් නැතහැමදාමපොහොට්‍ටුවක් වබාගෙට සැඟවමරණයට බියවඉන්නටම තැත් කරමි ඔබටඔය තරම් හදිසි නම්උගුලාගන්නමුලෙන්මපිසදාගෙන ජීවය ඇතිතෙත මුල්‍රැගෙන යන්නසහමුලින්ම මමඑවිටත්හිතුවක්කාරවදඩබ්බරවබැගෑපත්වනොපිපී ඉමි මැළවෙමිමගේ අතින්මමුල්වල වතුර පිසදාඑවිටත්

Continue reading

ඒ ආදර දෙවියා

මට තරුවලින් දමා ගසනපෙම්වත්දෙවි කෙනෙක්ඉන්නවා-ඉන්නවාමයිඅරනොපෙනෙන ඈත ඉදහිටපුලුන් වමනය කරනමහන්සියටකුරුලු පිහා‍ටු එකතු කරන තරමට පිස්සුඑයාහැම රෑමඑක තරුව බැගින්පොළොවට දමයිහරි වේගෙන් අපේ ගෙදර වහල උඩඅට්ටාල උඩහට්ටි-පෙට්ටි උඩසෝදා වේලාගත් තරුඋඩ බැල්ලෙන්හෙළුවැල්ලෙන් අම්මා කැමතිබඳ පටියටඅයියා කැමතිනගුලටමම කැමතිහත් දින්නත් තරුවලටඒත් හැමදාමඑකක් අඩුයි මට ඕනාඉනිමගක්අහසට යන ඉනිමගක්අල්ලන්න අර මෝඩ දෙයියාවඅල්ලා කන පලන්නමට ඕනෑ නැති තරුමඑව්වාටඒ ආදර දෙවියා

Continue reading

උඹ ගනින් මිරිඟුව

ගෝබි කාන්තාරය මැදමිරිගුවක් සමඟ මාර්ස් චොකලට්ටුවක් දැකවැලි කුණාටුවලට දිව දිගු කරමින්දිය රහිත නිල් පැහැ ගැන්වුණුදිවපරදුවට තබමි මෙන්න දාදු කැටඅපි දෙක-පහ ගහමුදිනුවොත් මටයි මාර්ස් චොකලට්ටුවඋඹ ගනින් මිරිඟුව ඔටුවා වනා හිසවැලි පිරුණු අත ඔසවාදැමීය පහක් කැටය වසයිවැලි කුණාටුවනැවත-නැවතනැවත-නැවත එහෙනම් උඹ ගනින් මිරිඟුවමට දියන් මාර්ස් චොකලට්ටුවඔටුවා ගුගුරයි වැලි පිරුණු මුව අයාඅහිංසක මටදිව නිල් මට මෙන්න එවිටමනෙවාඩා කාන්තාරයේඅනික් පසින් […]

Continue reading

සුදුමැලි අකුරු

සුදුමැලි අකුරුවමනය යනකළුම කළු වචන පොත්දැන් හැම සාප්පුවකම ගන්නම ඕනාම නැතපෙරලා බැලුවත්සල්ලි දෙන හරිම පිරිසුදු වීදුරුව මැදින්එබිලා බැලුවත්සල්ලි දෙන පිළිකුලක් කොහෙත්ම නැතිසුදුමැලි අකුරුඑක දිගට වමනය යන කොහොම කීවත්අත්හරිනු බැරිකළු ඇස් හොඳින් කියවනමේ අකුරු හරි වටීගනු ගනු මිලදී ගනුහරිම පුදුම සුදුමැලි අකුරුමේ දැනුත් මගේ උගුරෙන් පහළට ගලනවමනය රස පොඩි අකුරු

Continue reading

සර්ප

සර්පයෙකු නිදයිහිත තුළ හැම විට දිග ඇරී නටයිඉද හිටපෙම් ගීයකටබොහෝ මෘදු වුණු විස දළ සඟවයිකිරි කැටි මුව දු‍ටු විට පැන පැන සපයිමැදි වියබෝ දුක් කරදර දෙනවිස දළ සඟවනු හිතයිකාලය වියළි කොළ හලන විට පමා වූව වැඩියිසර්ප හිස පෙනෙයි දැන් ලොවටමතැලුම් කා මියෙයිදෂ්ට කළ නොහැකිවම

Continue reading


Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com