ක‍ටුසු පෙම

තෙත කොළයකින්
හිස වැසූ
ක‍ටුස්සෙකු
අසන ගී
මෙතරම් පැ‍රැණිද?

ගීතයේ තාලයට
කෙට්‍ටු කකුල් සොලවන
සුළඟ හමන අතට
හිසද හරවන
මා දු‍ටු විට
හිස ඇල කර සිනාසෙන
කොළ පාට ක‍ටුසු තෙම

කවුරුන් කීවාද ගීත අසන්නට
ඇරත්
පැ‍රැණි හින්දි ගී ම

මම ආස ඒවාම

ඔහු මිය ගියෙන්
පෙමට ලෝභයෙන්
කොහොම හිතන්නද
ක‍ටුස්සෙකු වූ බව
මෙතරම්ම ඉක්මනට
හැරෙන තැපෑලෙන් ම

නැතිද මට ඉඩක්
වෙනතක යාමට
මිනිස් වෙසින් - ඔබ මඟ හැර

මෙවරවත්?

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ක‍ටුසු පෙම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com