කොණ්ඩ කුරුල්ලෙකු

කොණ්ඩ කුරුල්ලෙකු
මගෙන් කොණ්ඩය ඉල්ලන
දිනපතා

කීචි-බීචි ගාමින්
අත පය විසිකර
මට බනින

අම්මාට ගතු කියන
බොරුවට හිස ඇල කර
අහිංසක හිනා පෙන්වන
තක්කඩියා උඹ
මගේ කොණ්ඩයම පතන

අම්මා කියන
'දීලා දාන්න ඔන්න ඔහේ
ඉල්ලන එකමනෙ වැඩේ'
මම නිතර ඔබට රවන
ඔබ නිතර මටම සිනාසෙන

කොණ්ඩ කුරුල්ලෙකු
ගොලු බසින්
අපේ සාලයේ වැඩ වසන
ඉද හිට කූඩු තනන්නට
කෝ‍ටු කෑලි ගෙන එන
මගේ ගැන ඔත්තු බලන
තක්කඩි කොණ්ඩ කුරුල්ලා උඹ

වෙසක් සතියෙන් පසු
මගේ කරුණාව අත්හදා බලන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කොණ්ඩ කුරුල්ලෙකු"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com