තෝරා ගන්න

මේ සිහිනය උදුරාගන්න
නැත්නම්
වැරදීමකින් පෙනෙන්නට හරින්න

කැමැත්තක් කරන්න

නොපෙනෙනු පිණිස
මා අන්ධ කරන්න
නැත්නම්
දැනටමත් මා අන්ධ බැව්
පවසන්න

ඔබට කැමැත්තක් කළ හැක

අඳුරු කුටියක
සදහටම මා සිර කරන්න
නැත්නම්
මගේ කුටිය හොඳටම
අඳුරු බව පවසන්න

‍තෝරා ගන්න

මට වස බිංදුවක් බොන්න දෙන්න
සයනයිඩ් කන්න බල කරන්න
නැත්නම්
ලාදුරු හැදී
මා මිය ගිය බව පවසන්න

කාසියක්වත් උඩ දාන්න
ඉක්මනට ‍තෝරා ගන්න
තීරණය ඔබ අතේ
මට බෑ මැරි මැරී උපදින්න

මේ සිහිනය උදුර ගන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "තෝරා ගන්න"

 1. කල්හාර
  29/05/2011 at 9:04 am Permalink

  මොකද මේ ජීවිතේ එපා වෙලා වත්ද ……………
  ලස්සනට පද ගලපලා තියනවා ………

 2. sabith
  29/05/2011 at 2:09 pm Permalink

  ලස්සනයි ලස්සනයි
  http://www.sabithl.blogspot.com

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com