විකාරයක් නොවෙද මෙය…

පු‍ටු කතා කර
හිසම ඇල කර සිනාසෙන

සීත සුළඟ බොන්නට
බීම බට ඉඟි කරන

විකාර මොකටද තව
මට දෙන්න තව සිහිනයක්
පැළ කරගන්න

කඳුළු අගෙයි පිපාසයට
කවි දැමිය හැකි
පොහොර ලෙස

පෙරේරා සහ පුත්තු ළඟ
අන්න ගොඩ ගැසූ මතක
පෙම්වතුන් විත් තොග පිටින්
‍තෝර ‍තෝරා ගෙන යත
නොදැන එහි කඳුළු රස

විකාරයක් නොවෙද මෙය
අඬන වුන් කිතිකවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "විකාරයක් නොවෙද මෙය…"

  1. thank u ronald.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com