පැන්ඩෝරා

මිනිස් නැටි
වලාකුළු අතරින් බිමට
පැන්ඩෝරාවේ
මහා සටන්
වලාකුළු බෝම්බ
මකර මුවඟින්
චුයින්ගම් මෙන්
වැටී බිමට
පොළොවේ හැපි හැපී හඬන
අපට ඕනෑ සටනක්
යාන්තමින් පෙනෙන
මිනිස් නැටි
කුතුහලය කිති කවන
කෝ අර උස ඉනිමග
ජැක් ගේ බෝංචි වැල
එකවර සිය දෙනෙකු
අහසට ගෙනියන
යෝධයාගේ මායා වාදනය
අපට ඕනෑ සටනක්
මැද්දට පැන මැරුම් කන්න
පැන්ඩෝරාව මසුරං
මිනිස් නැටි,දිග කොණ්ඩ
මකර පිට යන සටන්
හීනෙන් පැතූ තරමට
හරිම උණුසුම්
නඟිමු-නඟිමු
අනුන්ගේ පැන්ඩෝරාවට
මැරුම් කා සැනසෙන්න
අපට ඕනෑ සටනක්
රතු පාට ලේ ටිකක්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පැන්ඩෝරා"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com