පීටර් පෑන් දුන් ත‍ටු යුගළ

මට
ත‍ටු ගලවා
ඔබ'තට දීමට තිබුණි

හරියටම
මොහොතකට පෙර
උල් ආයුධයකින් වෙන් කළ
ත‍ටු යුගළ
මට
පීටර් පෑන් දුන්
ත‍ටු යුගළ
උරහිස පුරා ලේ ගලන විටත්
ඉල්ලා හැඬූ ත‍ටු යුගළ

ලේ පිසදා
‍රැගෙන යන්න

ආ...මෙන්න
ඝණ බැම්මෙන් බැදි
සුරංගනා කතා පොත
මාව
හැත්තෑහතර වැනි පි‍ටුවට තබා
වසන්න

පීටර්පෑන් ලොකු වූ විට
මා ‍රැගෙන යන තෙක්
වසා තබන්න
ඒ පොත
හෙමින්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


2 Comments on "පීටර් පෑන් දුන් ත‍ටු යුගළ"

  1. ලස්සනයි….

  2. @ පිස්සු පූසා ,ස්තූතියි.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com