ඇයි විළිබරව මෙතරම්

කොපමණ බර ද
එදවස කදුළ
මෙපමණ උණුසුම් ද
මා උර මත වැටි කදුළ

මට මතක නැති තරමට
ලෝකය සීතල ද
ගලා හැලෙන දිය ඇලි ද
කුට්ටි ලෙස ඉපදි අයිස් ද
උගන්වන්නේ
සීතල ද

උරහිස සිඹිනු දැක
අහක බලා ගත්
ලොකු පත්‍ර දැරූ
කොට්ටම්බා ගස ද
අත් පොරවාගෙන
සීතලට

ඇයි විළිබරව මෙතරම්
ආදරය හරි උණුසුම්
ඒත් දැන් කාටවත්
මතක නැති
පුංචි දෙයක්ව

කන්දක් හැටියටවත්
ඒ මත ඉපදි
අයිස් කුට්ටියක් ලෙස වත්
මතක තබා ගනු පිණිස
එක් වරක්
ලබා දිය හැකිද මට
උණු කදුළක්
කිසිවෙකු කිළිටි නොකළ.

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


No Comments on "ඇයි විළිබරව මෙතරම්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com