අනවසර ගේට්‍ටු

අනවසර ගේට්‍ටු
අවසර ලත් කෝච්චි

එකට හැපෙන මුදු ලූ අත්
හෙමි හෙමින් රිංගා යන
අනවසර කපොලු

මේ දු‍ටුවක් ඇසින් මකා ගත යුතු කාලයයි
කැතම කැත කෙටි කවුලුවෙන් ඈත බලන්න
සිනා හඬ ඇසේ නම් තවම
වයරින් කර ගත හැක ඔබට ඔබේ කන

සහෝදරයා,යහලුවා
ඊටත් වඩා ළඟ මව-පියා
විය හැකියි විය හැකියි
ඇස් රවටා ගන්න
අව් කණ්ණාඩි අරන් දුන්නේ ඕවටම තමයි
හා හනික ඇස ලා ගන්න
කවුලුවෙන් ඈත බලන්න
කොපමණ නැව් යනවාද
එහාටත්-මෙහාටත්

ඉතින් ඇයි මේ වෙව්ලුම්
මුදු ලූ අත් අවසඟයි දැන්
ඔබ බලා සිටින්න කවුලුවෙන්
නොපෙනෙනා අර අනන්තය
දිගටම
දිගටම

ඡායාරූපය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


One Comment on "අනවසර ගේට්‍ටු"

  1. maathalan
    09/08/2011 at 1:22 am Permalink

    මක්ක ලියනවද මන්ද….

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com