එක පිම්මකින් දෙව් ලොවට

චානක්‍යාපුරියට සඳ ‍රැස් ගලන
සිහි මද සිහින රාත්‍රිය
කෝ ඔබේ දිගු කළු කබාය
ඩ්‍රැකියුලා වෙන්න ගත් කබාය
ආං අර අතන ඔබේ මොටෝ රිය
තල්ලු කරන්නත් හිනා මැෂිමක් ඕනෑමද

ග්‍රාස් බොන මහත ඩ්‍රැකියුලා තෙම කොහිද
සත්‍යනිකේතනයට ඒ හඳ නොපෙනේද
මහත්වරුනි මේ හිනා හරි අසෝබනය
අපි ගැහැනු ළමයින් නොවෙමුද
මේ පෙළඹවීම් ගිනි ගන්නා සුලුය

චානාක්‍යාපුරියෙන් අහසටම
නැඟ යන්න

ඔය මොටෝ රිය පණගන්වන්න
දෙව් ලොවත් ඩ්‍රැකියුලා පින්වතුන්
ඇති නොවෙද
මනු ලොවට බැණ අඩ ගසනු කුමට
කළු අඳුරු ජැකට්‍ටුව ලාගන්න
එක පිම්මකින් දෙව් ලොවට ගොස් එන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


No Comments on "එක පිම්මකින් දෙව් ලොවට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com