වෙනත් චක්‍රාවාටෙකට

මට අමතකව
ඔබ හුස්ම ගන්නා හැඩ

හිතුමනාපෙට සිකුරු තරුවත් ගලවාගෙන
මේ යන්න යන ගමන වෙනත් චක්‍රාවාටෙකට

යන අතරමඟ කියවන්න
රූප ඇලවූ පෙම් හසුන් පෙළ
ළමැද ඔසවා පෙන්වන්නෙ මේ කිම..

යන අතරමඟ පාර කියනට
මට ඕනෑමද කතා නොකරන
දෙතොලකුත් තව

අනේ තවමත් මට අමතකව
ඔබ හුස්ම ගන්නා හැඩ

ඉසුයුම්ව ඔබෙ ඇඟිලි ඇවිදින
හිතක් සිඳුරුව වෙඩි උණ්ඩ වැද
ගලන රුධිරය උණුසුම්ය තව
හුස්ම ගන්නට නොහැක තව මට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වෙනත් චක්‍රාවාටෙකට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com