එම්බා එම්බාම්කරුව

මම හරි කැමති
එම්බාම්කරුවන්ට

එම්බා එම්බාම්කරුව,
විසුළු සහගත මේ මුහුණ
සෝකයට හරවනු මැන

පා ඇඟිලි අල්ලා
එකට නො බදිනු මැනවි
මහපට ඇඟිලි සදා රිදුම් දෙන
මළ පසුත් කුමට වේදනා

තුනී කපු සාරිය අළු පාට
බඳ වටා පස් වරක් ඔතනු
පොට දිගට නොදමනු
මා පය පැකිලී බිම වැටිය හැක

එම්බා එම්බාම්කරුව,
මේ විසුළුසහගත බවින්
මා මුදනු
රවුම් කණ්ණාඩි යුවළ
වඩා ඇසට ආසන්නව
බොරුවට හඬන වුන්
හොඳට ම පෙනෙන්නට
මළ මගේ ඇස් දෙකට

මම කැමති එම්බාම්කරුවෙකුට
මළ අයෙකු කියන දේ
ඇත්තට ම ඇහෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


No Comments on "එම්බා එම්බාම්කරුව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com