පොත් විකුණන තැන

බම්බලපිටියේ බසයක් තිබෙන
අකුරු කනවුන් අල්ලා ගිලින
දකුණත් හන්දියකින් ඇලව දුවන
වමත් හන්දිද බොහෝ පසුකරන
පොත් විකුණන තැනක සෙනඟ වමාරන

ඒ බසයේ ම දිගුවක් ඇත
බො‍රැල්ලෙන් ද සෙනඟ ගිලින
පොත් විකුණන තැනක සෙනඟ හලන

මොනර පිල් නවා හතරට
තැන් තැන්වල හැංගුවාට බැරිමය
කිවිසුම් හරිමින් එළියට පැනගෙන
කවුන්ටර්වල මහත්තුරු තුරුලට වැදෙන

කුඩා හත‍රැස් තැන්වලත් මායම් ඇත
දුක්බර මුහුණු පෙන්නා ඇගේ එල්ලෙන
ඉංගිරිස් අකුරුත් තැන තැන ඉදගෙන
කොකු හදාගෙන තනිකරම පිත්තල
මොනරු පැන පැන පිල් විදහගෙන
මාව ගනියෝ කියා මොර දෙන

හවස් වන විට බසය එහි නැත
ආව නම් ඉගිලිලා වත් යව
එහෙම කිය කිය බුලත් හප හප
ඉන්නවා එක්කෙනෙක් දැක ඇත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

, ,

No Comments on "පොත් විකුණන තැන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com