බන්ධනයක කෙළවර

යටි හිතින් අපි
අත් අල්ලාන

දිය බිදක් නැති
පොළොවේ රූප අදින
වැරදෙන්නට පෙර
හිතින් මකන
පුංචි තට්‍ටු ගෙවල්
දිය මත පාවෙන බෝට්‍ටු
හොට උල් කර ගී කියන හංසයන්

අපිට විතරක් පෙනෙන

යටි හිතින් අපි
වැළදගෙන
මේ දැන් මැරෙන්නට යන
පෙම් යුවළක් මෙන්

පාට ගාන්න නියමිත
අඳුරු ගොඩනැගිලි මෙන්
මුව විවර කරගෙන
වර්ණවත් තීන්ත ඉල්ලන
පිපාසිත බිත්ති
හිනාවීගෙන
නොදන්නාකමට
මෙවන් බන්ධනයක කෙළවර

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බන්ධනයක කෙළවර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com