දෙව් ලොවට යන පාර

දෙව් ලොවට යන පාර අස
පුංචි අඹ ගස
පාත් වී හිසින් ඩිංගක්
මනමාල හිනා විසුරන
යන්න හැදුවත්
අතින් අල්ලන
කිසිම වදනක් නොකිය හිනැහෙන
පුංචි අඹ ගස

වනන්තරයෙන් නගරයට ආ
සිහින් සිරු‍රැති
ළාබාල වැදි තෙම
පොරවක්ම අතින් ගෙන
මා පසුපස ලුහුබදින

සිල් බිදෙනු ළඟයි
පුංචි අඹ ගස ගෙළ දිගු නොකරනු
පිම්මක දුරින් ඒ නපුරු ආයුධය
අර පේනවාද උල් දත් පෙන්වන අයුරු

තවත් පාරක් ඇතිද
ළඟ නොවුවාට කම් නැති
මනමාල අඹ ගස් නැති
දෙව් ලොවට යන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "දෙව් ලොවට යන පාර"

  1. maathalan
    23/09/2011 at 4:25 pm Permalink

    ඒ අඹ ගස හැර තවත් අඹ ගස් තිබේද….?

  2. ```Outsider```
    24/09/2011 at 3:46 am Permalink

    දෙව්ලොවට ඒ තරම් ලේසියෙන් යන්න දුන්නොත් එහෙත් වෙන්නෙ විනාශයක්. ඒක නිසා තව තව මේ වගේම අඹගස් හැදෙන්න ඕනි, වැද්දන් පැමිණෙන්න ඕනි ඒ මග දිගටම.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com