මැරී වැටෙන නිළියක්

වඩු කුරුලු ජෝඩුවක්
හොඳටම මහත් වයරයක
ඇඟිලි තුඩඟින් ඇවිද
මැරී වැටෙන නිළියක්
පෙන්වන

තම නැටි වනා අහසට
අදිසි සුළඟක්ද ඇති කරන

නළුවා වයරයේ මැදට සපැමිණ
අයා ස්වකීය මුව
ගයන්නේ ශෝකී ගීයක්ද
සලා සිහින් ඇස් යුග
ග්ලිසරින් ද නැතිවම කදුළු ගෙන
මේ පෙන්වන්නේ සැබෑ මුහුණක්ද

කජු ගසක සිට හිස වනමින් ආ
තෙවැන්නිය රුවැත්තිය
අඩි ගසා වයරත
ත‍ටු ගස ගසා සුළඟට
කියන්නේ මොනවාද
අහා..මේ රණ්ඩුවක් නොවෙද

අන්සතු නිළියකට
උගන්වා බොරුවට මැරෙන්නට
වයරය උඩ සුලලිතව ලැග උන්
කුරුල්ලෙකු
බිරියට මොනවා කියන්නද

දැන් සුළි සුළඟ ඈ ත‍ටු මතය
හිස ගසා දමන්නට බංකුවක්
ඈට උවමනාය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "මැරී වැටෙන නිළියක්"

 1. Stranger
  14/10/2011 at 2:04 am Permalink

  Looks like the author is telling a story that only she understands. Apart from the strangeness and the faint understanding, a reader can feel, it would be a hard exercise gather any idea of what this is about. Saying that, it could be just me feeling that way :).

  PS: It’s evident that the author has a good ability and creativeness for writing, however, I feel that she is writting for herself rather than for the reader. This is something common for even the greatest writers in thier early stages of writing. It’s not really a bad thing, however, until the author reaches to a some sort of level of maturity, it will be hard for the readers to really “read” her.

  It might be worth remembering that greatest literature are always when the complex human mind and relationships are expressed and explained in such ways that they feel simple (understandable) but carries the weight of the complexity it’s related to.

  I wish you good luck for your future work!!!

 2. stranger,

  you were right,i write for my self.it’s kind of a wired thing i guess.but i’m enjoying writing to me.i just want to entertain myself.
  may be it’s my fault.i always hide the story.readers may not understand what i’m gonna really say.i figure it every time.
  but i can’t get rid of it.but i’ll try my best.
  anyway thank’s for getting me.i really appreciate your comment.
  thank you.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com