පළගැටියන්ටයි වැඩිම ඉඩ

 

එතැන අපිට ඉඩ නැති හැටි
අඩුම තරමින්
නිකමට වාඩි වෙන්නවත්

පළගැටියන්ටයි වැඩිම ඉඩ
ගී කීමටත්
හිරි ඇරීමටත්
වෙන ම පැත්තක්
කහ පාටින් ලකුණු කළ
මංතීරුවක්
අර බලන්න යන හැටි ඒ මත
සොඳුරු දිග පාද ගස්සමින්

ඉද හිට කොක්හඬලා සිනාසෙන
පළගැටි ළමිස්සියන්
ක‍ටුසු තරුණයන් බය කරනවා වාගෙයි
අර බලන්න ඒ අය
පසු නොබලා දුවන හැටි

අපිට විතරක් නෑනෙ ඉඩක්
ලොකු කිව්වාට
අපි ඔය හැටිම ලොකුද
බැරි වේවිද පැත්තකින්
නිකමට ඉදගෙන ඉන්න

කහ මංතීරුව ළඟම
තුංමං හන්දිය
බැරි වේද බෙදාගන්න
‍රැහැයියන් එක්කවත්

ලොකු කිව්වාට වැඩි ලොකුවත් නැති
අපි හරි අහිංසක අය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පළගැටියන්ටයි වැඩිම ඉඩ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com