සැන්ටාටත්-මටත්

සැන්ටාටත්-මටත්
එකම උස පු‍ටු දෙකක්

මාස ගණනකට පසුව
සැන්ටාට තරමටම මටත්
රවුලක්
සුදු රවුලක්

පිණි මුවන් දැක
සැන්ටාත් මමත්
රවුල් පැසක ලාගෙන
අශ්වයන් මෙන් පැන පැන
ඔදාලයේ රාක්ක හතරක
හිස පහළට හිරව

පිණි මුවන් නරි මෙන් කපටිව
ඇවිදින පඩිපෙළක
එහා-මෙහා යන
බබල්ගම් පුම්බමින්
අපට විසුළු කරන

සැන්ටා හරි මෝඩව
දුරකතනය සොයන
වම් සාක්කුවෙන් දකුණට
රතු ලොකු මල්ලෙන්
ඇඩිඩාස් බෑගයට
විහිලුකාර ලෙස අත පොවන

ඇවිදින පඩිපෙළක
පිණි මුවන් තවම එහා-මෙහා යන
විජ්ජා නොදැන විහිලුකාරයන්ව
සැන්ටාත්-මමත්
හරස් අතට රාක්කයක හිරවෙන

එකම උස පු‍ටු දෙකක්
හිස්ව
සැන්ටාගෙත්-මගෙත්


ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සැන්ටාටත්-මටත්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com