මිනිත්තු අටක් හුස්ම නොගෙන

පෝය දා සුදු ඇදුම් ඇදගෙන
වැලි ගොව්වන්
හතර දෙනෙක්
ඝණ්ථාර හඬ පසුපස

මුවින් සුදු මල් ගෙන
පොල්තෙල් සිලි බෑගයක ලාගෙන
පහන් තිර නැටිවල බැදගෙන
පීනන අපූරුව
විටින් විට හිස දමා
ජලයෙන් එළියට

පුංචි ඇළ කෙළවර
ඝණ්ථාරයට යන මඟ
මිනිත්තු අටක් හුස්ම නොගෙන
බුදුන් වදින
වැලි ගොව්වන් හතර දෙන
යන්තමින් සිනාසෙන
මල් පූජා කරන ගාථා නොදැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මිනිත්තු අටක් හුස්ම නොගෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com