දුඹුරු සෝපාව උඩ ඔබ

එතැන දුඹුරු සෝපාව තිබුණේ නැති

ඇතුළට ම කිදී ගිය
ඔබේ සිරුරේ හැඩයත් සමඟ
දුඹුරු සෝපාව
යන්න ගොසිනි

මනහර රූප පෙට්ටියක්
බඩ ගෙඩිය එළියේ දමාගෙන
නාටක පෙන්වන්නේ එතැනය
ඔබත්-මමත් අසුන් ගත්
සෝපාව තිබුණු තැනය
කාන්සියට ඔබ නිදා වැ‍ටුණු
සෝපාව තිබුණු තැනය

එක් මුල්ලක දිලිසෙන යමක්
කොස්සකට අවනත නොවූ යමක්
පහත් වී අහුලා ගත්ම
තිගැස්සීමි
හාදුවක්
දස වසකුත් තවත් මාස කිහිපයකුත්
පැ‍රැණි
හාදුවක්

තවම හොඳට ම සුවඳවත්ව
හිනාවීගෙන
මුහුණට එබෙන
පැ‍රැණි හාදුවක්

අලුත් ඇසකින් බලන්නට
මේං ගෙන ආවා මම ඔබට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "දුඹුරු සෝපාව උඩ ඔබ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com