අපේ නිවුන් අය

තවත් අය
අපේ නිවුන් අය
බස්වලත්
කෝච්චිවලත්

හරියටම
අපි වාගෙම
රණ්ඩු කරත
සිහින් අතැගිලි පටලා
කතා කියන
මේ දැන් සිහිය ලැබුවා සේ
කැකිරි පලන
ඒ අය
අපේ නිවුන් අය

මම නිතර
ෆොටෝ කොපි ගසන
හෙදර ගොස් හරි වැරදි බලන
මේවා
කොහොම වුණාදැයි
රෑ මැදත් හිතන

තනිව සිනාසෙන
දුරකතනයටත් කෝල වෙන
උන් හිටි තැන් අමතක වෙන
ඒ අය
අපේ නිවුන් අය

අපිට බොහෝ පසුව
මේ ලෝකයේ හැසිරෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අපේ නිවුන් අය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com