පුංචි කෝපිහල

පුංචි කෝපිහල
හිතේ තරහට දුම් දමන

රවුම් මේස තනි තනිව
තමන්ගේ වැඩ කරන
පුංචි අත් පිස්නා ගෙන
මිල අධික කෝපි බිංදු
නිහතමානීව පිස දමන

බැරිස්ටාව පීසා හටයෙන්
ණයට පොඩි ඉඩක් ඉල්ලාන
බම්බලපිටියම උණුසුම් කරන
ඉල්ලූ නොඉල්ලූ සැමට
දුම් දමන කෝපි සුවඳ බෙදන

අහක බලා යන ජනතාව
කකුල් මාට්‍ටු දමා
බිම පෙරලන
පුංචි කකුල් ඇති පු‍ටු
අන්තිමට අහිංසකව හිනාවෙන

පුංචි කෝපිහල
කේන්තියට දුම් දමන
කෝපි නොබොන ඔබව
හරියට මතක් කරවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පුංචි කෝපිහල"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com