රන්වන් පිහි පහර

මේ රන්වන් පිහි පහර
මගේ ළමැද පසාරු කළ

මේ අවසන් මොහොත
නැවත යන තැනක්
මතකයට නගා ගත යුතු
අහසින්
ශ්වේත දෑත් දිගු කරන
පොළොවෙන්
කිළිටි දෑත් උඩට එසවෙන

මට මෙලෝ දෙයක් මතකයට නො එන
ඔබේ රන්වන් දෑස මගේ ඇස් වසන
නැවත නැවතත්
රන්වන් පිහි පහරක් පතන

අතර මැද හන්දියක
අතුණු බහන් අතින් ගෙන
යන තැනක් සොයන
මොලෝ දෙයක් මතකයට නො එන

ඒ රන්වන් පිහි පහර
මා ළමැද පසාරු කළ
මම තවම කැමති
ඒ පිහි පහර

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රන්වන් පිහි පහර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com