එන්න අකුරු පෙති ගසන්න

කවියනි
අවිය අවිය ගෙන
එන්න අකුරු පෙති ගසන්න
ලේ ගලන තැන් බලා
ගිනි කූරු රදවන්න
එකම විට
ගිනි පෙනෙලි ගෙන
ඔවුනොවුන් ගිනිලන්න
අපි විතරක්
හොරෙන්
අයිස් කුට්ටි අතර සැඟවෙන්න
කවියනි වරෙව්
අකුරු අකුරු
පෙති ගසන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "එන්න අකුරු පෙති ගසන්න"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com