මෙහෙම වෙන්නත් පුලුවන්ද

මෙහෙම වෙන්න පුලුවන්ද
හදවතින්
මින්ට් දියර ගලා හැලෙන්න පුලුවන්ද
ඇස්වලින්
සමනලුන් ඉගිලෙන්න පුලුවන්ද

මේ සියල්ල
කලින් නොවන්නට ගිවිස ගත් දේ

දැන් හැම තැනම මා පසුපස
සුවඳැති මින්ට් ගංගා
ඒ ඇතුළත අලුත ඉපදුණු
සිංදු කියන පුංචි මාළු
ඇසිපිය හෙළන හැම විට
ඉගිලි ඉගිලී මා වටා
කුඩා පියාපතින් අහසේ හදවත් අදින
කිසිදා නොදු‍ටු මායාකාර සමනලුන්

මෙහෙම වෙන්නත් පුලුවන්ද
වසා තැබූ හදවත්
ඉබේ විවර වෙන්නත් පුලුවන්ද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "මෙහෙම වෙන්නත් පුලුවන්ද"

  1. Ano
    22/01/2012 at 6:49 pm Permalink

    Of course it happens. only those who have experienced it will know it. others never believe.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com