ඩබල් ඩෙකරය,ඉතා සංවර.

ඉඩකඩ මදි කුඩා නැවකි
ඒ දහවලේ ආ ඩබල් ඩෙකරය
තප්පර දෙකක් එහායින් අසුන්ගත් ඔබ
වඩාත් විනීතව
අංශක අනූවකට පමණක්
විටින් විට මවෙතට බර වෙමින්

ජල විදුලිය උපදවන දෑසක්
කොන්දොස්තර උතුමා ළඟ
ටිකට් පත් බලෙන් පිරිනමන
ඒ අතර අපේ ඇස් පරීක්ෂා කරන

නවම් මාවතෙන් සුළං ගෙන
හිමින් මගේ කොපුලත තවරන
කොන්දොස්තරගෙන්
ජල විදුලි බලය ගෙන
හදවතේ විදුලි බල්බ දල්වන

ඩබල් ඩෙකරය
අකමැත්තෙන් 'බෙවර්ලි ස්ට්‍රීටයට'
හිස නවන
වජිර පාරද පෙනෙන
ඔබ තවම විනීතව
අංශක අනූවට මද සිනා පෙන්වන

මම
වඩා අසංවරව
ඩබල් ඩෙකරයට පයින් ගසන
ඔබ
නැවක පා පුවරුවක නැළවෙන
ඉතා සංවරව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඩබල් ඩෙකරය,ඉතා සංවර."

  1. maathalan
    26/01/2012 at 2:45 am Permalink

    තවමත් නොවරදවාම කියවනවා.. විඳිනවා.. ලස්සනයි..

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com