ගොලුබෙලි තෙම

වට රවුම යට
සාද තෙපුල් පැවත්වුමට
අවසර උවමනායි
ගෙලුබෙලි තෙම

ඇන්ටනා විහිදා එළියට
වයසින් බාල උදවියට
දොස් කීම
අනුමත කළ හැකිද
මේ දහවලෙත් කාට

පුංචි තණකොල ගසක් යට
හැංගිලා සිටි කූඹින්ට බැණ
සුපර් ග්ලූ ගෑවා නේද බිම
ඇලවි ඇලවී මිය යන්න උන්ට

ඔය තරම් අහංකාර බව
නොදත්තෙමි
මේ මොහොත වෙන තෙක්ම
ලේක්හවුස් වට රවුම
යස පාඩමක් උගන්නාවි ඔබට

ගොලුබෙලි තෙම,

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ගොලුබෙලි තෙම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com