චීටාවෙකු ඔබට මොකටද

මැතිණිය
ඔබේ හැසිරීම හොඳ නැති

බුලත් විට කෑම
සර්කස් බැලීම
මැතිණියකට කැපෙන වැඩද
බලන්න මේ මිදුලක කැත
බුලත් කෙළ සිතුවම
මගේ හිසේ තුවාලයත් රිදවන

ඔය මලයාලම් සිංදු කෑලි
කියනවා හෙම නෙවෙයි සද්දෙට
මං අහිංසක ගොවි මහතෙක්
එක් කනක් වසා පැල් කවිම කියන
ඔබ රූමත් මැතිණියක්
සර්කස් බලන්නට
ගම්මිරිස්,බුලත් විකුණන

චීටාවෙකු ඔබට මොකටද
ඉඩ මදි නොවෙද
මේ ගෙදර අපි දෙන්නටත්
කරකවා චීටා තම නැට්ට
අපිට කඩා දෙනවාද
උස ගහක පොල් එහෙම

මැතිණිය
පැස්බර බිත්තරත් ඕනෑ ඔබට
මගෙ හිසත් ඕනෑද ඒ වාගේම ඔබට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "චීටාවෙකු ඔබට මොකටද"

  1. Himali
    27/01/2012 at 5:17 pm Permalink

    I wish I could really find out what is happening inside your mind. This is different but amazingly amusing.

  2. i’m totally insane.i just create characters those who live with me,those who near me.you all are playing big roles on it.that’s how i write.i fabricate my own character too.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com