විජේ

බොකු‍ටු හිස කෙස් අතර
කෙතරම් වාර අතැගිලි ගෙන යන්න ඇත්ද
සියක් වර සිනාසෙන දෑස
දහස් වර සිප සනසන්න ඇතිද
ගංගාවකින් ආදරය ගෙන
සම සේ බෙදන්නට හැකි වුණිද
සදාකල් පෙම් කළ
කළු කෙසඟ පෙම්වතිය
වෙඩි උණ්ඩය දැක මතක් වෙන්න ඇත්ද

විජේ
ළඳ බොළද කෙල්ලකට
මොනා සිතෙන්නට ඇතිද
ඔබ වසඟකාරී සිනාවෙන්ම
බිම පතිත වෙන්න ඇත්ද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "විජේ"

  1. Mundeer
    19/02/2012 at 9:31 pm Permalink

    This is cruel. Definitely not a tribute. However it reminds us of the now un spoken side of the great man’s life. One of the best read during this anniversary.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com