සත් වැනි සිහිනය

සෑම උරහිසකම
කුරුලු පිහා‍ටු කොට්ටා නැති

ඇසක් පොඟවා රතු පාට සාදවා
මට ගී ලියන්නට කියන
උමතුකමින් ඔබ සැනසේද
කුඩා ලී කූඩුවක් සාදවා
සුරතලෙකු ලෙස
ඇති කරනු රිසිද
මේ සත් වැනි සිහිනයයි
යළි ඇසක් පියවනු නොහැකියි

සෑම ගීතයකම
ඔබව සඟවාලනු නොහේ
ඉසියුම් වීණා තත් විඩාවෙනි
ගයනු නොකැමැතිය
අඩක් මිය ගිය මන්ද්‍ර ස්වර

තවත් භද්‍ර කල්පයෙක
විඩාවක් නොදැනෙනු ඇති
මිහිරි ගී නාසනු ඇති
මේ අන්තිම සිහිනයයි

ඇසක් පොඟවා තව පාට සාදනු කැමතියි
රතු පාට ඇරඹුමක් විතරයි
හැඬුම් වළකනු
මේ මගේ සත් වැනි සිහිනයයි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සත් වැනි සිහිනය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com