ආදර පිපුරුම්

ආදරය
බිම් බෝම්බයක් මෙන් පිපුරුණි

වේලුණු මල් පෙති
දිග හරින්නට ඉර එළියකටවත් බැරි
දළඹුවෙකු මෙන් සිරුර එතුණු
ඩයිනෝසර මතකය
සියුම් සීරුම් සමඟ වැඩ සිටින

ප‍ටු මාවතක්
ලලනාවක් මෙන් ඉකි ගසන
එක් කර සියුම් මල් පෙති මිටකට
කුඩා බදුනක බහා තබන

ඉකි ගසන්නට තහනම් ඔබට
වීරයෙකු මෙන් පෙන්විය යුතු ලෝකෙට
මේ මහා අග්‍රඵලය ප්‍රේමයේ
නෙලා ගන්න එය නෙලා ගන්න
බෝම්බයක කැබැල්ලකින් මල් හදන්න

සිනා මුහුණක් පෙන්වන්න
ඔබේ වීරකම පෙන්වන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදර පිපුරුම්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com