අලුත් නගරය

මටත් යන්නට ඕනෑ තැනක් ඇති
සිතියමක් පමණක් ඇති
එතැන සිතියමේ නම් නැති

කුඩා තිත් සියයක් එකතු කර
මම දිනෙක
එහි නගරයක් තනන
රජවරු සි‍ටුවරු
කඩදාසිවලින් ම සකසන
ඒ අයට හුස්ම දෙන්නට
බැලුම් බෝලයක් උවමනා වන

සැතපුම් ලක්ෂයක් ගෙවා සොයාගත්
බැලුම් බෝලය,
ඔබ ඇල්පෙනෙත්තක හා හාදව

මගේ අලුත් නගරය
සැනින් පිපිරෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අලුත් නගරය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com