මගේ නිවුන්කම

අපි
තරාදි පඩි මෙන්
වෙන් වෙන්ව - තැන් දෙකක
ඇණ බා සිටින

බර බලන්නට ඕනෑ විට
අන් අයට,
අපි එකතු කර මැන බලන
නිවුන් අය මෙන් ඇලී ගැලීගෙන
සුව දුක් විමසන

එක් දිනෙක ඔබ සොරු ගෙන
තරාදිය මා නොතකා ඔබ ම සොයන
මගේ නිවුන්කම නොතකා හරින
බර බලන්නට අය පෝලිමට පැමිණෙන

අපි කියා දෙයක් නැති විට
මා සැහැල්ලුවක් වන
බරක් අන් අයට නොපෙන්වන
'මේ තරාදි පඩිය පුස් අල්ලලා'
අයෙකු මා අල්ලා එළියට ම විසි කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මගේ නිවුන්කම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com