මුතු කරාබුව

මුතු කරාබුවක් හමු විය
අඩවන් කර එක් ඇසක්
බැගෑබර බැල්මකින්
මදෙස බලා සිටි විට
ඒ බැල්මට පරාදව
නැවතුම් කිහිපයකට පෙර ම
බැස ගියෙමි බසයෙන්

වසර කිහිපයකට පසුවත්
අඩ නින්දකින්
අර මුතු කරාබුව
මා අසල පෙනී සිටින

අඩවන් බැල්මකට
දුක්බර කතාවක් තිබිය හැකිවද
තනි කරාබුවකට
අතීතයක් තිබිය හැකිවද

මුතු කරාබුව
නොසැලකිල්ලෙන් අත් හැරුණු
ඔබ තවම ගමන් යනු ඇතිද
කිසිවෙකුත් නොදැක ම
එකම බසයක
පුංචි සීතලක් සමඟ ම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මුතු කරාබුව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com