වචන ඉල්ලන වයලින තත්

වචන ඉල්ලන වයලින තත්
මම මොනවා දෙන්නද
මේ කබලෙන් ලිපට වැටීමකි
සිහින්ව ගැයෙන ගිටාර් හඬ
නොකියූ කතාවක් කියනවා වෙන්නැති
පෙම්වතිය හැර ගිය දුකක්
කියනවා වෙන්නැති

මට හිස කෙස් සිඳගන්න ඉඩ දෙන්න
මෘදු මතුපිටක හිස හප්පගන්න ඉඩ දෙන්න

ඔබ ඉල්ලන වචන මගේ ළඟ නැති
මාව මේ ගිනි ගොඩෙන් එළියට අදින්න
යන යන අත ගිටාර ස්වර
මුහුණතෙහි වදින වයලීන

මට යන්න දෙන්න
උන් තැනට ම යන්න දෙන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වචන ඉල්ලන වයලින තත්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com