තරබාරු මීදුම

මීදුම තරබාරු අත් දිගු කර
වඩාගන්නටයි ලෑස්තිය
මේ උදෑසන

පවුඩර් උලා මුහුණ දෙපස
ඉතා කොට කුකුල් නාම්බන්
හිනැහෙනවා මඟ දෙපස
ගිල ඇති හෙයින් එලාම් ඔරලෝසු
ඉවරයක් නෑ සයිරන් හඬ ගේ දෙපස

තුංමං හන්දියේ බහිරව තට්ටුපවට
බළල් නාම්බන් බඩගාන
කෙට්ටුාකම වහගන්න
කුඩා කකුල් ඉදිරියට දමාගෙන
බලු නාම්බන් මුල් පෙළට

මීදුමට මොකක්වත් නොකියන්න
දුම් රථය එනවා ඒ මැදින් ගීතයක් කියාන
අයින් වී ඉඩදෙන්න
අපිට බෑ මීදුමට අතක්වත් ඔසවන්න
ඒ අයට කැමති විදිහට
මේ උදෑසනත් ගිලගන්න ඉඩ දෙන්න

පිණි වැටෙන ගස්වලත් නොගෑවීම
යන්න ඕනෑ ගමන ඔබ යන්න
මල් වුණත් මේ වගේ වෙලාවක
ඇගට කඩා පනින්නට බලා සිටින

අහිංසක මිනිස් ‍රැළ අපි නොවෙද
අයින් වී යනු හොඳයි වම් පසට
මීදුමට අයිති මේ උදෑසන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "තරබාරු මීදුම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com