කවියෙකු කියතක් සඟවාන

කවියෙකු කියතක් සඟවාන
ඇවැසි විට නොහික්මුණු වචන ආදිය
ආදරයෙන් කපා දෙනු පිණිස

කවියෙකු නියනක් සඟවාන
කඳුළු ගලා යනු පහසුවට
හිතේ තැන් තැන්වල
සිඳුරු විද දෙනු පිණිස

කවියෙක් කවියක් සඟවාන
ඉතාමත් දුක්බර වෙලාවක
පුළුන් කොට්ටයක් මෙන්
හිස සතපා ගැනීමට
කුකවියන්ට දෙනු පිණිස


ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කවියෙකු කියතක් සඟවාන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com