මුණු මුණුවකි සඳ පහන යට

දෙව් ලොවින් වැ‍ටුණු සිනාවකි
වැ‍ටුණු වැ‍ටුණු තැන්වල
ලා‍ටු ඇලෙන

ඇලි ඇලී රන් පාට මුහුණු
මුණු මුණුවකි සඳ පහන යට
දෙව් ලොවට පණිවිඩ යවන්නට
එතරම් කලබල නුවමනා
මේ ලා‍ටු සුබමය
එකිනෙකා ඇලෙනු පිණිසමය
ආදරය පිණිසමය

කෝප වූ විට
ගිනි තියා ගනු පිණිසය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මුණු මුණුවකි සඳ පහන යට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com