රන්වන් කොණ්ඩා ක‍ටුව

මිදි වත්තක
වියලි පල අතරත
අමතකව දමා ගිය
රන්වන් කොණ්ඩා ක‍ටුව
උපන් පාට අහිමිව
මිදි යුෂ බිඳක පැහැ ගෙන
මදක් විළිබරව
දිගු කල්පනාවක

ඔහු ගැන...

>හිමාලි එන්.ලියනගේ සමඟ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රන්වන් කොණ්ඩා ක‍ටුව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com