ආදර හුණුවටය

ප්‍රේම හුණුවටයකි
අපි අපිව එහා මෙහා අදින
අත් පා සීරෙන
කඳුළු දිය සීරා මතුවන
යළි නිහඬ වන

හදවත
මැටි බදුනක් මෙන්
ඉරිතලා
පිපිරී කැබලි වන

අපි අපේ හුණුවටයෙන්
වෙනත් වටයකට යමු
අත් අත්හරින්නට පෙර
එක්වරක් සිනාසෙමු

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදර හුණුවටය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com