පුංචි කුඩයක් යට

වැසි
තෙමෙනු පිණිස
ඔබට-මට
කුඩා කුඩයක් යට

ළං ළංව
බියපත්ව බොරුවට
ඉතා සෙමින් ඇවිදින

ඒ වැස්ස
මේ වැස්ස
සසද සසදා දුක් වෙන්න
මෙන්න මම තනිව
එවන් පුංචි කුඩයක් යට

ඇත්තටම
බියපත්ව !

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පුංචි කුඩයක් යට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com