බෑග් මැස්ම

කාන්තා අත් බෑග
කට ඇර සියුම් මැස්මක් ඉල්ලා සිටින
සිප් රහිත බෑග කිහිපයක්
විළියෙන් ඇඹරෙමින්
මහන මැෂිමක් ළඟ පින්සෙන්ඩු වන

ගමන් මළු පාසල් බෑග
දිගු මේස මත ඔහේ ඇලවීගෙන
ලලනා ඇස් කිහිපයක්
ඔවුන් පසුකර උජාරුවෙන් ඇවිදින

ස්වල්ප කැස්සකින් හුස්ම හිර වුණ
කුඩා මැෂිමකි ඒ අතර
තබා අත සියුම් නද දෙන පපුව මත
එක හුස්මකට හීනයක් පිළිසකර කරන

දැන් කවුරුත්
කැඩුණු බෑගයක් වෙන්නට
පැතුමක් පතන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බෑග් මැස්ම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com