ආදර පිහි තුඩ

ආදරය පිහි තුඩක් නොව
උවමනාවෙන් පපුතුර සිදුරු කරන
ඉල්ලූ විටත් ළය දැදුරු නොකරන

ආදරය සීත ගගුකල් මෙනි
ලේ ගලන තුවාල පිසදා ගලන
නවත්වන්නට කියූ විටත් නොනවතින

Love is not a tip of a knife
Willingly stabbing heart
Or not slicing it up
Even at request.

Love is like a cool fountain
Rinsing away bloody wounds,
it flows
Wouldn’t stop even at a request

Translated by Himali N. Liyanage

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදර පිහි තුඩ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com