මමියක් සමඟ සංවරව

මමියක් සමඟ සොහොනක
ටික දවසක සිට

මුහුණට මුහුණ ලා
තමාවම වැළදගෙන
ඉතා සංවරය
ඒ අය

මුහුණට මුහුණ ලා
මමිය වැළදගෙන
තරමක් සංවරව
මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මමියක් සමඟ සංවරව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com