මිහිර ගලන මේ මොහොත

පැන යන්න තැනක් සොයමි
මිහිර ගලන මේ මොහොතින්

යතුරු නොලා මා හද මත
විවර කර දෙමි පිරික්සන්නට
මෙතෙක් කල්
ඔබ සොයන්නට වෙහෙසුණු දෙය
අසන්නට බිය වුණු වචන කිහිපය

බියට පත් හදකින්
නිවි සැනසිල්ලේ පසුවෙන හැටි
බලන්නට රිසි වෙමි
මිහිර ගලන මේ මොහොතින්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මිහිර ගලන මේ මොහොත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com