ලිපිය

 

චානක්‍යපුරියට ආ පි‍ටු හයක් දිග ලිපිය වැනි
මුම්බායෙන් ගත් වර්ණ ලේන්සුව වැනි

කියව කියවා
එක වර දස වර
කටපාඩම්ව
ඔබේ මුහුණ මවාගන්නට සිතන විට
කැඩුණු අත්ත‍ටුවකින්
බිදුණු ජනේලයට තට්‍ටු කරන

මට ඔබේ දිගැටි අතැගිලි මතක් වෙන
නිශ්ශබ්ද උදේ වරුවක
තදින් හුස්ම ගන්නට ඇති බව සිතෙන

අත්හැරි දේ නැවත ළඟටම එන
අලුත් හුස්මකින් හිත පිපිරී යන
ඔබ මා කල්පනාවකින් නැවත පුරවන

සිහිනයක් පැස්ටල් කූරක් මෙන් පාට මවන
මම සුදු කඩදාසියක් අතැතිව ගිමන් හරින
ඔබ පාට සහසකින් ඉබේ ලියැවෙන
මම අසම්පූර්ණ චිත්‍රයකින් බිත්තියක එල්ලෙන

Like the letter with six pages, received in Chanakyapuri
Like the colourful handkerchief bought in Mumbai
Reciting again and again

When I try to picture your face
There is a wing; broken
Tapping on the cracked window

I remember your long fingers
In a quiet morning
While breathing deep, I think!

Things given up, coming close again
Bursting my heart, with a new breath
You fill my mind, with a thought yet again

A dream, like a crayon with vivid colours
I am, relaxing holding a white paper
You, written freely in a thousand of colours
I am, hanging down a wall, an unfinished painting

Translated By Manel K R Fernando

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ලිපිය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com