ඉමියුරු සිහින සත

සඳේ අඳුරුම හරිය
හදේ ගැඹුරුම තැනක්
එළිය කරවන

කොපමන කළුවරක වුව
අපට අප පෙනෙන
සිතින් මා ඔබ පිරිමදින
අතැගිලි තවම හදුනන
ඉමියුරු සිහින සත එක විට ගෙතෙන

සඳේ අඳුරුම තැනය එය
හදේ සෑම තැන එළිය කළ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඉමියුරු සිහින සත"

  1. Sun
    29/11/2012 at 5:23 am Permalink

    නියමයි.. :)

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com