මට තව බීම බටයක් දෙන්න

මේ අහන්න නර්ස්
මට තව බීම බටයක් දෙන්න
රතු පාට රතු පාට
ප්ලාස්ටික් බටයක් දෙන්න

ඔරිගමි හංසයෙක් හදන්න හිතෙනවා මට
නවා නැට්ට කොක්කක් මෙන්
රවුම් කර හිස බෝතලයක් මෙන්

හිනා වෙන්න මොකටද නර්ස්
මේක තමයි මගේ ලෙඩේ
ස්වීට් දොස්තර ඇති කළ ලෙඩේ
බෙහෙත් වරද්දා මා සලිත කළ ලෙඩේ

ඔරිගමි හංසයෙක් හදන්නට හිතෙන ලෙඩේ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මට තව බීම බටයක් දෙන්න"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com